Vedtægter _ege

Print version (pdf)

Egebjerg Senioridræt

Vedtægter: § 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Egebjerg Senioridræt. Foreningens hjemsted er Ballerup kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

§ 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at give alle personer, der er fyldt 55 år, mulighed for at dyrke gymnastik og anden idræt. Formålet er desuden at fremme det gode kammeratskab og styrke det sociale liv i foreningen.

§ 3. Optagelse af medlemmer. Som medlem i Egebjerg Senioridræt kan optages personer, der er fyldt 55 år. Foreningen skal have en registreret medlemskreds.

§ 4. Kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen i Styregruppen for Senioridræt i Ballerup Kommune.

§ 5. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klublokalet. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. a. Valg af formand (ulige år) b. Valg af kasserer (lige år) c. Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år) d. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år) e. Valg af bestyrelsessuppleant (ulige år) f. Valg af bestyrelsessuppleant (lige år) 7. Valg af 1 revisor (hvert år) 8. Valg af revisorsuppleant (hvert år) 9. Eventuelt.Egebjerg Senioridræt

§ 6. Generalforsamlingens ledelse. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Protokollen underskrives af formand og dirigent. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ønskes der skriftlig afstemning skal dirigenten imødekomme dette.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden.

§ 8. Bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes fravær vælges en anden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Egebjerg Senioridræt tegnes af formanden og kassereren. Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

§ 9. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er 1. september til 31. august. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 10 dage før generalforsamlingen ved opslag i klublokalet og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisor har til enhver tid adgang til foreningens regnskab.

§ 10. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Herefter skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen enten indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller sætte forslaget under afstemning på den efterfølgende ordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

§ 11. Opløsning. Opløsning af Egebjerg Senioridræt kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger, hvor der ved afstemning blandt de fremmødte er ¾ flertal herfor. Eventuelle midler skal ved opløsning af Egebjerg Senioridræt tilfalde Senioridrætten i Ballerup Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. august 2004 og ændret på generalforsamlingerne den 8.11.2012 og 7.11.2013.