Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Måløv Senior Idræt

Printvenlig version


Måløv Senior Idræt’s dataansvar

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Måløv Senior Idræt er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Hanne Gleitze (Kasserer)

CVR: 29750068

Telefonnr.: 2925 4315

Mail: msimotion@outlook.com

Website: www.sibk.dk

Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fød-
selsdato, emailadresse.

Oplysningerne kommer fra
De oplysninger du afgav ved din indmeldelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har
en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (in-
teresseafvejningsreglen).

Formålet med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens idrætsaktiviteter.

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesse-
afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (le-
gitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder
i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
m.v.

Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer foreningen dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om delta-
gelse

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsfø-
ring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og
i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer foreningen dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når foreningen be-
handler personoplysninger om dig:

•Retten til at blive oplyst ombehandlingen af data

•Retten til indsigt i egne personoplysninger

•Rettentil berigtigelse

•Retten til sletning

•Retten til begrænsning af behandling

•Retten til dataportabilitet(udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøreindsigelse modforeningensbe-
handling, ved at henvende dig til foreningen.Foreningenskontaktoplysninger finder du
øverst.

Hvis du f.eks.henvenderdig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-
sonoplysninger, undersøgerforeningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i
så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til endatabeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-
net.

Revidering af foreningens privatlivspolitik
Foreningenforbeholdersigretten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra
tid til anden. Ved ændringervil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret.Ved
væsentlige ændringervildu modtage meddelelse herom.

Seneste ændring i privatlivspolitikken:januar 2023