Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Måløv Senior Idræt

Printvenlig version

 Måløv Senior Idræt’s dataansvar

Foreningen behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan foreningen behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og foreningen sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Måløv Senior Idræt er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kurt Jensen (Kasserer)

Adresse: Fuglehavevej 44, 2750 Ballerup

CVR: 29750068

Telefonnr.: 21435767

Mail: kurtj34@hotmail.com

Website: www.sibk.dk

 

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Oplysningerne kommer fra

De oplysninger du afgav ved din indmeldelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formålet med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Viderederegivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse
 • Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningen. Foreningens kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af foreningens privatlivspolitik

Foreningen forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vill datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vill du modtage meddelelse herom

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken:  december 2018

Print venlig version