Vedtægter for Ældreidrætten

 

Vedtægter for Ældreidrætten i Ballerup Kommune

Foreninger under Ballerup Senioridræt knob-egebjerggrantofton logomaaloev logoknob-skovlundeknob-tapeten              Print (pdf) § 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1: Foreningens navn er Ældreidrætten i Ballerup Kommune. Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Ballerup. Stk. 3: Foreningens formål er drive og udvikle et bredt og alsidigt, men lokalt forankret tilbud om idræt og motion for borgere over 60 år i Ballerup Kommune § 2 Medlemsforhold Stk. 1: Foreningens medlemmer er: Grantoftens Gymnastikforening, Ballerup Skovlunde IF – Senioridræt, Skovlunde Egebjerg Ældreidræt og Stavgang, Ballerup Tapeten Senioridræt, Ballerup Måløv Senior Idræt, Måløv Stk. 2: Foreningerne er repræsenteret ved formanden og en repræsentant udpeget af den forening de repræsenterer. § 3 Styregruppemøder Stk. 1: Kassereren, eller et andet udpeget medlem, sørger for at indkalde til styregruppemøder. Stk. 2: Alle repræsentanter kan deltage på styremøderne. Stk. 3: En repræsentant fra Ballerup Kommune kan deltage på styregruppemøderne uden stemmeret. Stk. 4: Beslutninger på styregruppemøderne træffes med almindeligt stemmeflertal. Stk. 5: Der udarbejdes et referat fra hvert styregruppemøde. § 4 Regnskab Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Stk. 3: Regnskabet skal før det forelægges styregruppemødet være revideret af en revisor, som skal være valgt uden for styregruppemødets medlemmer. § 5 Daglig ledelse og tegningsregel Stk. 1: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, betaling af regninger samt lønudbetaling til instruktørerne. Stk. 2: Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom. § 6 Vedtægtsændringer og opløsning Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.Stk. 3: Hvis en forening træder ud af fællesskabet, fraskriver foreningen sig enhver andel til foreningens eventuelle formue, samt tilskud far Ballerup Kommune. Stk. 4: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue udbetales til kassereren, som sørger for at fordele beløbet ligeligt mellem medlemmerne uanset varigheden af medlemskabet. Således vedtaget den 28. juni 2013SamarbejdsaftaleSamarbejdsaftale mellem Styregruppen for Ældreidrætten i Ballerup Kommune og Ballerup Kommune

Styregruppen for Ældreidrætten i Ballerup Kommune repræsenterer en række idrætsforeninger i arbejdet for at drive og udvikle et bredt og alsidigt, men lokalt forankret tilbud om idræt og motion for borgere over 60 år i Ballerup Kommune Ballerup Kommune yder et tilskud til opretholdelse af et tilbud om idræt og motion til borgere i Ballerup Kommune over 60 år. Tilskuddet ydes til delvis aflønning af instruktører. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at beløbet er afsat i budgettet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Styregruppen repræsenterer følgende foreninger: Grantoftens Gymnastikforening, Ballerup SIF H&G/Ældreidræt, Skovlunde Egebjerg Ældreidræt & Stavgang, Ballerup Tapeten Senioridræt, Ballerup Måløv Senior Idræt, Måløv Styregruppens medlemmer er formanden og repræsentanter udpeget af den forening, de repræsenterer. Styregruppen konstituerer sig selv og fastlægger selv retningslinjerne for sit arbejde. De omfattede foreninger tilslutter sig ved deres deltagelse en række fælles forudsætninger, herunder bl.a. – Koordinering af indsatsen og de konkrete aktiviteter – Indgåelse af ansættelsesaftaler med instruktører – Ens kontingent for deltagerne uanset hvilken forening, der organiserer aktiviteten – Tilbagevendende gennemførsel af fælles aktiviteter med henblik på rekruttering af nye medlemmer til ældreidræt i Ballerup Kommune. – Administration og fordeling af det kommunale tilskud til aflønning af instruktører – Aflæggelse af regnskab for det tildelte løntilskud Det påhviler Styregruppens medlemmer at fastsætte kontingentet for deltagelse i Ældreidræt. Den enkelte forening skal skriftligt tiltræde vilkårene i nærværende aftale. Det står enhver forening frit for at udtræde af samarbejdet. Herved fraskriver foreningen sig også andel i det kommunale løntilskud, administreret af Styregruppen for Ældreidrætten i Ballerup Kommune. Nedenstående foreninger tiltræder vilkårene i Samarbejdsaftalen mellem Styregruppen for Ældreidrætten i Ballerup Kommune og Ballerup Kommune. Ballerup den 6. marts 2013 Grantoftens Gymnastikforening, Ballerup SIF H&G/Ældreidræt, Skovlunde Egebjerg Ældreidræt & Stavgang, Ballerup Tapeten Senioridræt, Ballerup Måløv Senior Idræt, Måløv Ballerup Kommune, By, Kultur og Fritid